Học thuyết chủ nghĩa xã hội khoa học không được hình thành trên cơ sở tư tưởng nào sau đây?  


Câu 45979 Vận dụng cao

Học thuyết chủ nghĩa xã hội khoa học không được hình thành trên cơ sở tư tưởng nào sau đây?

 


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Liên hệ hiểu biết thực tế để trả lời

Xem lời giải