Đảng Quốc đại được thành lập nhằm mục đích gì?  


Câu 45982 Nhận biết

Đảng Quốc đại được thành lập nhằm mục đích gì?

 


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Dựa vào sự ra đời của Đảng Quốc đại để trả lời

Xem lời giải

...