Chính sách thống trị của thực dân Anh không dẫn đến hậu quả gì ở Ấn Độ?  


Câu 45985 Thông hiểu

Chính sách thống trị của thực dân Anh không dẫn đến hậu quả gì ở Ấn Độ?

 


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Dựa vào chính sách thống trị của thực dân Anh để suy luận trả lời

Xem lời giải

...