Nguyên nhân trực tiếp dẫn tới bùng nổ cuộc khởi nghĩa Xi-pay là gì?


Câu 45989 Vận dụng

Nguyên nhân trực tiếp dẫn tới bùng nổ cuộc khởi nghĩa Xi-pay là gì?


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Dựa vào hoàn cảnh bùng nổ cuộc khởi nghĩa Xipay để phân tích, đánh giá

Xem lời giải

...