Thực dân Anh cai trị Ấn Độ dưới hình thức nào?


Câu 45990 Vận dụng

Thực dân Anh cai trị Ấn Độ dưới hình thức nào?


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Dựa vào chính sách cai trị của thực dân Anh để nhận xét

Xem lời giải

...