Phong trào đấu tranh của nhân dân Ấn Độ đầu thế kỉ XX có điểm gì mới so với thời kì giữa thế kỉ XIX?


Câu 45991 Vận dụng cao

Phong trào đấu tranh của nhân dân Ấn Độ đầu thế kỉ XX có điểm gì mới so với thời kì giữa thế kỉ XIX?


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

So sánh các phong trào đấu tranh ở hai thời kì để trả lời

Xem lời giải