Nghiệm của phương trình (sin x = (1)(2) ) thỏa mãn - (pi )(2) <= x <= (pi )(2) là:


Câu 4606 Nhận biết

Nghiệm của phương trình \(\sin x = \dfrac{1}{2}\) thỏa mãn $ - \dfrac{\pi }{2} \le x \le \dfrac{\pi }{2}$ là:


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Giải phương trình \(\sin x = m\), từ đó chọn nghiệm thỏa mãn điều kiện bài toán.

Xem lời giải

...