Sự kiện nào đánh dấu cách mạng Tân Hợi trên thực tế đã kết thúc?  


Câu 46222 Nhận biết

Sự kiện nào đánh dấu cách mạng Tân Hợi trên thực tế đã kết thúc?

 


Đáp án đúng: b

Xem lời giải

...