Trước sự xâm lược của thực dân phương Tây, triều đình Mãn Thanh có phản ứng như thế nào?  


Câu 46228 Nhận biết

Trước sự xâm lược của thực dân phương Tây, triều đình Mãn Thanh có phản ứng như thế nào?

 


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Dựa vào những hành động của triều đình Mãn Thanh trước sự xâm lược của các nước đế quốc để trả lời

Xem lời giải

...