Vì sao cách mạng Tân Hợi (1911) được đánh giá là một cuộc cách mạng tư sản?  


Câu 46234 Thông hiểu

Vì sao cách mạng Tân Hợi (1911) được đánh giá là một cuộc cách mạng tư sản?

 


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Dựa vào kết quả của cách mạng Tân Hợi để suy luận trả lời

Xem lời giải

...