Đến cuối thế kỉ XIX, quốc gia nào ở khu vực Đông Nam Á vẫn giữ được nền độc lập tương đối?  


Câu 46572 Nhận biết

Đến cuối thế kỉ XIX, quốc gia nào ở khu vực Đông Nam Á vẫn giữ được nền độc lập tương đối?

 


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Dựa vào quá trình xâm lược của chủ nghĩa thực dân ở Đông Nam Á để trả lời

Xem lời giải

...