Năm 1863, ở Campuchia đã diễn ra sự kiện nổi bật gì?  


Câu 46575 Nhận biết

Năm 1863, ở Campuchia đã diễn ra sự kiện nổi bật gì?

 


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Dựa vào quá trình xâm lược Campuchia của thực dân Pháp để trả lời

Xem lời giải

...