Vì sao đầu thế kỉ XX, phong trào giải phóng dân tộc ở Việt Nam lại mang màu sắc mới?  


Câu 46583 Thông hiểu

Vì sao đầu thế kỉ XX, phong trào giải phóng dân tộc ở Việt Nam lại mang màu sắc mới?

 


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Dựa vào cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam để suy luận trả lời

Xem lời giải

...