Cuộc đấu tranh chống  chủ nghĩa thực dân của các nước Đông Nam Á thất bại không xuất phát từ nguyên nhân nào sau đây?  


Câu 46588 Thông hiểu

Cuộc đấu tranh chống  chủ nghĩa thực dân của các nước Đông Nam Á thất bại không xuất phát từ nguyên nhân nào sau đây?

 


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Dựa vào diễn biến phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của các nước Đông Nam Á để suy luận trả lời

Xem lời giải

...