Nội dung nào sau đây không phải là chính sách cai trị của chủ nghĩa thực dân với các nước ở Đông Nam Á  


Câu 46589 Thông hiểu

Nội dung nào sau đây không phải là chính sách cai trị của chủ nghĩa thực dân với các nước ở Đông Nam Á

 


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Dựa vào chính sách thống trị của chủ nghĩa thực dân để suy luận trả lời

Xem lời giải

...