Hỗn hợp X gồm một ancol và một axit cacboxylic đều no đơn chức và mạch hở có cùng số nguyên tử cacbon trong phân tử. Đốt cháy hoàn toàn 25,62gam X thu được  25,872 lít khí CO2 (đktc). Đun nóng 25,62gam X với xúc tác H2SO4 đặc thu được m gam este (giả sử hiệu suất phản ứng este hóa bằng 60%). Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây:


Câu 466 Vận dụng

Hỗn hợp X gồm một ancol và một axit cacboxylic đều no đơn chức và mạch hở có cùng số nguyên tử cacbon trong phân tử. Đốt cháy hoàn toàn 25,62gam X thu được  25,872 lít khí CO2 (đktc). Đun nóng 25,62gam X với xúc tác H2SO4 đặc thu được m gam este (giả sử hiệu suất phản ứng este hóa bằng 60%). Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây:


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Bước 1: Xác định công thức của ancol và axit cacboxylic

CT của ancol và axit: CnH2n+2O và CnH2nO2

Lập hpt: \(\left\{ \begin{array}{l}BTNT{\rm{ }}C:{\rm{ }}{n_{C\left( {ancol + axit} \right)}} = {n_{CO2}}\\{m_{ancol}} + {{\mathop{\rm m}\nolimits} _{axit}} = 25,26\end{array} \right.\)

Biện luận tìm n.

Bước 2: Tính khối lượng este thu được khi đã biết hiệu suất.

\(H\%  = \dfrac{{m\,{\,_{thuc.te}}}}{{m\,{\,_{ly\,thuyet}}}}.100 =  > m\,{\,_{thuc.te}} = m\,{\,_{ly\,thuyet}}.\dfrac{{H\% }}{{100}}\)

Xem lời giải

...