Khu vực nào ở Trung Quốc là vùng ảnh hưởng của Nhật Bản đầu thế kỉ XX?  


Câu 46611 Nhận biết

Khu vực nào ở Trung Quốc là vùng ảnh hưởng của Nhật Bản đầu thế kỉ XX?

 


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Dựa vào chính sách đối ngoại của Nhật Bản đầu thế kỉ XX để trả lời

Xem lời giải

...