Hiến pháp 1889 đã xác lập thể chế chính trị gì ở Nhật Bản?  


Câu 46616 Thông hiểu

Hiến pháp 1889 đã xác lập thể chế chính trị gì ở Nhật Bản?

 


Đáp án đúng: b

Xem lời giải

...