Thiên hoàng Minh Trị đã không thực hiện chính sách cải cách nào về quân sự?  


Câu 46622 Thông hiểu

Thiên hoàng Minh Trị đã không thực hiện chính sách cải cách nào về quân sự?

 


Đáp án đúng: b

Xem lời giải

...