Bản chất của cuộc Duy tân Minh Trị ở Nhật Bản từ năm 1868 là  


Câu 46718 Vận dụng

Bản chất của cuộc Duy tân Minh Trị ở Nhật Bản từ năm 1868 là

 


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Dựa vào nội dung cuộc Duy tân Minh Trị để phân tích, đánh giá

Xem lời giải

...