Từ nửa sau thế kỉ XIX, tình hình Nhật Bản có điểm gì khác so với hầu hết các nước châu Á?  


Câu 46719 Vận dụng

Từ nửa sau thế kỉ XIX, tình hình Nhật Bản có điểm gì khác so với hầu hết các nước châu Á?

 


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

So sánh tình hình Nhật Bản với các nước châu Á để trả lời

Xem lời giải

...