Vì sao đế quốc Nhật mang đặc điểm là chủ nghĩa đế quốc phong kiến quân phiệt?  


Câu 46721 Vận dụng cao

Vì sao đế quốc Nhật mang đặc điểm là chủ nghĩa đế quốc phong kiến quân phiệt?

 


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Dựa vào phần Nhật Bản Bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa để phân tích, liên hệ. 

Xem lời giải