Đức, Áo- Hung và Italia là những nước thuộc trong phe nào?  


Câu 46724 Nhận biết

Đức, Áo- Hung và Italia là những nước thuộc trong phe nào?

 


Đáp án đúng: c

Xem lời giải

...