Biểu hiện nào chứng tỏ vào cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX quan hệ quốc tế giữa các đế quốc ở Châu Âu ngày càng căng thẳng?  


Câu 46736 Thông hiểu

Biểu hiện nào chứng tỏ vào cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX quan hệ quốc tế giữa các đế quốc ở Châu Âu ngày càng căng thẳng?

 


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Dựa vào nguyên nhân dẫn đến chiến tranh để suy luận trả lời

Xem lời giải

...