Sự kiện nào đánh dấu nước Nga rút ra khỏi chiến tranh thế giới thứ nhất?  


Câu 46739 Thông hiểu

Sự kiện nào đánh dấu nước Nga rút ra khỏi chiến tranh thế giới thứ nhất?

 


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Dựa vào diễn biến giai đoạn thứ hai để suy luận trả lời

Xem lời giải

...