Chiến tranh thế giới thứ nhất không mang tính chất nào sau đây?  


Câu 46740 Vận dụng

Chiến tranh thế giới thứ nhất không mang tính chất nào sau đây?

 


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Dựa vào nguyên nhân bùng nổ chiến tranh thế giới thứ nhất để phân tích, đánh giá

Xem lời giải

...