Sự kiện nào diễn ra trong chiến tranh thế giới thứ nhất có tác động tích cực đến cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân Việt Nam?  


Câu 46742 Vận dụng cao

Sự kiện nào diễn ra trong chiến tranh thế giới thứ nhất có tác động tích cực đến cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân Việt Nam?

 


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Dựa vào diễn biến chiến tranh thế giới thứ nhất để phân tích, đánh giá

Xem lời giải