Chính phủ tư sản lâm thời sau khi thành lập đã có thái độ như thế nào về cuộc chiến tranh đế quốc của nước Nga?


Câu 46932 Nhận biết

Chính phủ tư sản lâm thời sau khi thành lập đã có thái độ như thế nào về cuộc chiến tranh đế quốc của nước Nga?


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Dựa vào tình hình nước Nga sau cách mạng tháng Hai để trả lời

Xem lời giải

...