Ngày 25-10-1917, ở Nga đã diễn ra sự kiện lịch sử gì trọng đại?  


Câu 46933 Nhận biết

Ngày 25-10-1917, ở Nga đã diễn ra sự kiện lịch sử gì trọng đại?

 


Đáp án đúng: c

Xem lời giải

...