Nước Nga phải tiến hành liên tiếp hai cuộc cách mạng năm 1917 không xuất phát từ lý do nào sau đây?  


Câu 46936 Thông hiểu

Nước Nga phải tiến hành liên tiếp hai cuộc cách mạng năm 1917 không xuất phát từ lý do nào sau đây?

 


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Dựa vào hoàn cảnh lịch sử nước Nga năm 1917 để suy luận trả lời

Xem lời giải

...