Nội dung nào sau đây không phải là ý nghĩa của cách mạng tháng Mười Nga năm 1917?  


Câu 46938 Thông hiểu

Nội dung nào sau đây không phải là ý nghĩa của cách mạng tháng Mười Nga năm 1917?

 


Đáp án đúng: c

Xem lời giải

...