Đối với các dân tộc thuộc địa trong đế quốc Nga, cuộc cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 là một cuộc cách mạng  


Câu 46940 Vận dụng

Đối với các dân tộc thuộc địa trong đế quốc Nga, cuộc cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 là một cuộc cách mạng

 


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Dựa vào tính chất của cách mạng tháng Mười để nhận xét, đánh giá

Xem lời giải

...