Điểm giống nhau cơ bản giữa cuộc cách mạng Nga 1905-1907 với cách mạng tháng Hai 1917 là  


Câu 46941 Vận dụng

Điểm giống nhau cơ bản giữa cuộc cách mạng Nga 1905-1907 với cách mạng tháng Hai 1917 là

 


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

So sánh hai cuộc cách mạng để trả lời

Xem lời giải

...