Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 có tác động như thế nào đến phong trào giải phóng dân tộc ở Việt Nam?  


Câu 46942 Vận dụng cao

Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 có tác động như thế nào đến phong trào giải phóng dân tộc ở Việt Nam?

 


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Dựa vào ý nghĩa của cách mạng tháng Mười và liên hệ với lịch sử Việt Nam giai đoạn 1919 – 1930 để nhận xét

Xem lời giải