Công cuộc công nghiệp hóa ở Liên Xô từ năm 1925 được thực hiện theo đường lối nào?  


Câu 46946 Nhận biết

Công cuộc công nghiệp hóa ở Liên Xô từ năm 1925 được thực hiện theo đường lối nào?

 


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Dựa vào nội dung công cuộc công nghiệp hóa Xã hội chủ nghĩa để trả lời.

Xem lời giải

...