Chính sách kinh tế mới không mang lại ý nghĩa nào đối với Liên Xô và các nước trên thế giới?  


Câu 46950 Thông hiểu

Chính sách kinh tế mới không mang lại ý nghĩa nào đối với Liên Xô và các nước trên thế giới?

 


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Dựa vào ý nghĩa của chính sách kinh tế mới đối với Liên Xô và các nước trên thế giới để suy luận trả lời

Xem lời giải

...