Thành tựu lớn nhất của Liên Xô trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội (1925-1941) là  


Câu 46952 Thông hiểu

Thành tựu lớn nhất của Liên Xô trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội (1925-1941) là

 


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Dựa vào thành tựu của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô để suy luận trả lời.

Xem lời giải

...