Trong “Chính sách kinh tế mới”, nhà nước có vai trò như thế nào đối với hoạt động kinh tế đất nước?           


Câu 46954 Vận dụng

Trong “Chính sách kinh tế mới”, nhà nước có vai trò như thế nào đối với hoạt động kinh tế đất nước?         

 


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Dựa vào nội dung Chính sách kinh tế mới để nhận xét.

Xem lời giải

...