Bản chất của Chính sách kinh tế mới (NEP) mà Liên Xô thực hiện trong những năm 1921-1925 là  


Câu 46955 Vận dụng cao

Bản chất của Chính sách kinh tế mới (NEP) mà Liên Xô thực hiện trong những năm 1921-1925 là

 


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Dựa vào nội dung của Chính sách kinh tế mới để nhận xét, đánh giá.

Xem lời giải