Ý nào không phản ánh đúng hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 – 1933 đối với các nước châu Âu?  


Câu 46963 Thông hiểu

Ý nào không phản ánh đúng hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 – 1933 đối với các nước châu Âu?

 


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Dựa vào hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933 để suy luận trả lời.

Xem lời giải

...