Đâu không phải là nguyên nhân dẫn đến xuất hiện hai con đường giải quyết khủng hoảng khác nhau giữa các nước tư bản trong cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933?


Câu 46964 Vận dụng

Đâu không phải là nguyên nhân dẫn đến xuất hiện hai con đường giải quyết khủng hoảng khác nhau giữa các nước tư bản trong cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933?


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Phân tích đặc điểm của hai nhóm nước tư bản dân chủ và phát xít để trả lời

Xem lời giải

...