Chủ nghĩa phát xít với chủ nghĩa tư bản dân chủ có điểm khác nhau cơ bản là gì?


Câu 46965 Vận dụng cao

Chủ nghĩa phát xít với chủ nghĩa tư bản dân chủ có điểm khác nhau cơ bản là gì?


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Dựa vào khái niệm chủ nghĩa phát xít và đặc điểm của chủ nghĩa tư bản dân chủ để so sánh, đánh giá.

Xem lời giải