Kết quả lớn nhất mà Chính sách mới mang lại cho Mĩ trong những năm 1932-1939 là  


Câu 46971 Thông hiểu

Kết quả lớn nhất mà Chính sách mới mang lại cho Mĩ trong những năm 1932-1939 là

 


Đáp án đúng: c

Xem lời giải

...