Sự phát triển phồn vinh của nền kinh tế Mĩ trong những năm 1919-1929 không xuất phát từ nguyên nhân nào sau đây?  


Câu 46972 Thông hiểu

Sự phát triển phồn vinh của nền kinh tế Mĩ trong những năm 1919-1929 không xuất phát từ nguyên nhân nào sau đây?

 


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Dựa vào tình hình nước Mĩ trong những năm 1919-1929 để suy luận trả lời

Xem lời giải

...