Bản chất của chính sách mới do Tổng thống Ru-dơ-ven đề ra và thực hiện trong những năm 1932-1939 là  


Câu 46973 Vận dụng

Bản chất của chính sách mới do Tổng thống Ru-dơ-ven đề ra và thực hiện trong những năm 1932-1939 là

 


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Dựa vào nội dung của Chính sách mới để nhận xét, đánh giá.

Xem lời giải

...