Điểm khác biệt cơ bản của tình hình kinh tế nước Mĩ so với các nước tư bản châu Âu trong giai đoạn 1918-1923 là  


Câu 46974 Vận dụng

Điểm khác biệt cơ bản của tình hình kinh tế nước Mĩ so với các nước tư bản châu Âu trong giai đoạn 1918-1923 là

 


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

So sánh tình hình kinh tế Mĩ và các nước tư bản châu Âu giai đoạn 1918-1923 để trả lời

Xem lời giải

...