Thời gian đương nhiệm của Tổng thống Ru-dơ-ven có điểm gì đặc biệt so với các tổng thống Hoa Kì tiền nhiệm?  


Câu 46975 Vận dụng cao

Thời gian đương nhiệm của Tổng thống Ru-dơ-ven có điểm gì đặc biệt so với các tổng thống Hoa Kì tiền nhiệm?

 


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Liên hệ hiểu biết thực tế để trả lời

Xem lời giải