Tháng 7-1922, ở Nhật Bản đã diễn ra sự kiện gì nổi bật?  


Câu 47030 Nhận biết

Tháng 7-1922, ở Nhật Bản đã diễn ra sự kiện gì nổi bật?

 


Đáp án đúng: b

Xem lời giải

...