Vì sao từ đầu những năm 30 của thế kỉ XX giới cầm quyền Nhật Bản đẩy mạnh cuộc chiến tranh xâm lược Trung Quốc?  


Câu 47037 Thông hiểu

Vì sao từ đầu những năm 30 của thế kỉ XX giới cầm quyền Nhật Bản đẩy mạnh cuộc chiến tranh xâm lược Trung Quốc?

 


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Dựa vào phần quá trình quân phiệt hóa bộ máy nhà nước của Nhật Bản để suy luận trả lời.

Xem lời giải

...