Năm 1933, Nhật bản dựng lên chính phủ bù nhìn ở Trung Quốc với tên gọi là  


Câu 47039 Vận dụng cao

Năm 1933, Nhật bản dựng lên chính phủ bù nhìn ở Trung Quốc với tên gọi là

 


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Liên hệ hiểu biết thực tế để trả lời

Xem lời giải